Úvodní strana Topo Czech

Topo Czech


TOPO Czech 3 PRO

TOPO Czech 3 PRO Nová verze nejpodrobnější navigační turistické mapy ČR na trh pro navigace Garmin. TOPO Czech 3 PRO je turistická mapa, jejímž základem je Státní mapové dílo ZABAGED 1:10 000 a silniční síť StreetNet firmy CEDA. Datový objem činí 314 MB, mapa je členěna na 24 regionů. Součástí instalačního CD je i mapové prostředí MapSource (verze 6.15.6), které slouží pro přenos mapových sad, tras a bodů mezi navigací a počítačem. Na CD jsou také podrobné manuály k instalaci a odkaz na on-line registraci. Navigace po silnicích zahrnuje data z konceu roku 2009 (zejména nové obchvaty měst a úseky dálnic). Mapa je jednolicenční, tzn. že zakoupené CD lze registrovat pouze na jeden GPS přístroj. Mapová licence je nepřenosná, nelze tedy v případě zakoupení nového přístroje provést změnu registrace ze starého na nový přístroj.

Novinky a zlepšení
• Komunikace: stav k prosinci 2008.
• Plochy budov.
• Zahraniční pás - rozšíření mapy o mapovou situaci 2 km za státní hranice, zákres zahrnuje mapové prvky v detailu od 1:50 000 po 1:10 000.
• Louky a pastviny – více jak 165.000 ploch s trvalými travními porosty
• Liniová vegetace – přes 310.000 prvků, jedná se o orientačně významnou vrstvu alejí a pásu vegetace.
• Osamělý strom, malý lesík – rovněž významný orientační prvek v krajině, celkem 43.000 ploch.
• Vrcholy – zcela přepracovaná vrstva plně korespondující s vrstevnicovou sítí výškopisu, celkem 12.500 objektů.
• Terénní stupeň - patří sem komunikační zářezy, náspy, vyšší břehy a meze. Více než 1,1 milionu prvků.
• Kostely - původní bodová vrstva z méně přesného díla 1:50 000 byla nahrazena přesnými body a polygony, cca 4 800 prvků.
• Turistické značky - zpřesnění průběhu a odsazení od příslušných komunikací, doplněn a aktualizován stav cca k roku 2008.
• Cyklotrasy - zpřesnění průběhu a odsazení od příslušných komunikací.
• cestní síť lokálních a nezpěvněných komunikací - výrazné doplnění a aktualizace, přes 85 000 změn. Celkem má vrstva 1 milion úseků.
• Instalace mapy program obsahuje MapSource ve verzi 6.15.6 včetně české lokalizace programu. Základní popis mapy
Mapa TOPO Czech 3 PRO představuje unikátní produkt, který nabízí výhody navigační digitální mapy (automatický výpočet trasy, vyhledávání obektů) a tištěné mapy svým detailem a použitými mapovými symboly.
Mapa vznikla spojením turistických a navigačních dat z několika datových zdrojů. Nově je v mapě použita řada predevším polohopisných a topografických prvků ze Státního mapového díla 1:10 000. Tento produkt obsahuje zcela nové datové prvky jako jsou mohyly, kříže, boží muka, porosty a využití půdy (lesy, křoviny, kosodřevina, chmelnice, vinice, parky), kompletní síť elektrického vedení a produktovodů.

Stejně jako ve verzi 2 jsou obarveny sítě turistických značek, cyklotras, naučných stezek a tras s výlety po Tisícovkách. Barevné symboly nezobrazují všechny mapové přístroje z produkce Garminu, zjednodušeně lze řící, ze tuto funkcni nabízejí přístroje od roku výroby 2006 a nověji. Jmenovitě lze uvést např. eTrex Venture Cx, eTrex Legend/Vista Cx, eTrex Legend/Vista HCx, GPSMAP 60 Cx, GPSMAP 60CSx, GPSMAP 76Cx, GPSMAP 76 CSx, přístroje řady StreetPilot c5xx, Nuvi, Zumo, Colorado, Oregon, Edge 605/705, GPSMAP 278 a Garmin Mobile 10.

Mapa obsahuje tyto mapové prvky:

• sídla a části sídel (20.000 bodů),
• body zájmu ve více jak 50 kategoriích (např. bankomaty, památky, restaurace, objekty čs. opevnění, turistická známková místa, sport),
• výškové kóty (65.000 bodů),
• bodové objekty jako jsou komíny, sila, vodojemy, boží muka, pomník, apod.,více jak 200.000 těchto objektů,
• síť komunikací - dálnice, silnice I.-III. třídy, zpevněné asfaltky, ulice ve městech a místní komunikace v obcích, lesní a polní cesty, pěšiny (přes 2.800 000 úseků !),
• železnice a železniční vlečky,
• kompletní síť elektrického napětí a produktovodů,
• vodní toky, potoky,
• vrstevnice s krokem 10 metrů, liniové tvary roklí, plochy skalních útvarů,
• turistické značky, cyklotrasy, naučné stezky,
• doporučené výlety po Tisícovkách (vrcholech s nadmořskou výškou nad 1000 metrů),
• plochy sídel a u velkých měst plochy nákupních, univerzitních a dalších oblastí,
• plochy lesů křovin, luk, liniové vegetace, osamělých stromů, zahrad a parků, chmelnice, vinice a další polochy s tematikou využití půdy,
• plochy antropogenních objektů, jako jsou haldy, průmyslové areály, ruiny, apod.,
• vodní plochy-vodní nádrže, jezera, rybníky a malé nepopsané vodní plochy,
• digitální model terénu (použit pro stínování v programu MapSource).
Doporučujeme: Super Last minute | Zateplení fasád | Seznam firem | Levný Obchod

© GPS mapy Topo Czech - všechna práva vyhrazena.
Aktualizace: 24.02.2014 16:54:18 +0100